top of page

Privacyverklaring van Fysiotherapie Gezondheidscentrum Zevenkamp
Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk


Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze
wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene
van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels
voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet
geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te
informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.


Onze praktijk
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk
om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de
behandeling.


De plichten van de praktijk
Fysiotherapie Gezondheidscentrum Zevenkamp is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de
verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit
voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

        voor fysiotherapeutische zorgverlening;

        voor doelmatig beheer en beleid;

        voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

 •  Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

 • Alle medewerkers binnen Fysiotherapie Gezondheidscentrum Zevenkamp hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste
behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf
of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.


Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een
aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een
vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).


Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Fysiotherapie Gezondheidscentrum Zevenkamp hebben de verplichting
vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de
zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig
heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk
voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer
gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.
Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal
uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).


Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte
is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is
gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De
oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw
oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.
Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.
U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op
een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe
fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat
hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op!


Contactgegevens
Fysiotherapie Gezondheidscentrum Zevenkamp
Aar 55
3068 HA Rotterdam
010-3600606
fysiotherapie@gczevenkamp.nl
www.fysiotherapiezevenkamp.nl

Bijlage 10.1.8 Privacyverklaring 2018-05-23

bottom of page